Služby


* Geometrické plány pro
                 –  vyznačení / změnu obvodu budovy
                 – rozdělení / změnu hranice pozemku
                 – upřesnění hranic pozemku
                 – vymezení rozsahu věcného břemene

* Vytyčení vlastnické hranice
* Zaměření podkladů pro projektovou dokumentaci ( polohopis, výškopis)
* Prostorové vytyčení stavby dle PD
* Zaměření skutečného stavu hranic v terénu (kontrolní měření)